Den hållbara lösningen för att hantera och återvinna ditt golv

Med Golvbranschen, GBRs Kretsloppsmärkning får du full kontroll på golvkonstruktionens innehåll – från inläggning till utrivning. Det innebär att du när som helst kan kontrollera att golvbeläggningen klarar aktuella miljökrav.

Läs mer

Med GBR Kretsloppsmärkning får du full kontroll på golvkonstruktionens innehåll – från inläggning till utrivning. Det innebär att du när som helst kan kontrollera att golvbeläggningen klarar de aktuella miljökraven. För dig som är byggherre eller byggentreprenör fungerar kretsloppsmärkningen som ett system där du sparar information om alla material och byggprodukter som används – något som Naturvårdsverket kräver i sin nationella avfallsplan. Syftet är att underlätta framtida inventeringar och rivningar. För dig som är fastighetsägare eller fastighetsförvaltare är kretsloppsmärkningen en trygghetsgaranti eftersom du får full koll på vilka ämnen som finns i byggnaden. Om det skulle komma nya rön om ett ämnes eventuella farlighet vet du med andra ord om detta finns i din konstruktion eller inte. Du får också lättare att uppfylla miljö- och arbetsmiljökrav vid renoveringar och rivningar.

Genom att kretsloppsmärka golvkonstruktionen tar du ansvar för miljön och underlättar samtidigt för framtida renoveringar eller rivningar. Du skapar också bättre förutsättningar för en långsiktig, ekonomisk och miljöriktig lokalvård. Med GBR Kretsloppsmärkning kan du som fastighetsägare enkelt få fram innehållet i golvkonstruktionen inför en renovering eller en rivning av golvet. Då kan du fatta rätt beslut om hur produkterna ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt och återvinnas när det är möjligt. Många golv städas felaktigt. Detta innebär en stor miljöbelastning och onödiga renoveringskostnader. Men det kan undvikas – genom kretsloppsmärkningen får du tillgång till golvleverantörens produktspecifika skötselråd så att du kan säkerställa en korrekt skötsel av ditt golv.

När du väl har bestämt dig för att kretsloppsmärka golvkonstruktionen är det bara att skicka in en beställning. Golventreprenören sköter sedan hela jobbet och levererar alla handlingar du behöver. Om du vill föreskriva en GBR Kretsloppsmärkning enligt AMA Hus så skriv in det vid rubriken för aktuell golvbeläggning. Se exempel:

MFG Beläggning av Linoleum
KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA BELÄGGNINGAR
Märkning
Beläggningen ska kretsloppsmärkas. Krav på Kretsloppsmärkning anges under YSB.1.

Kravet på att golvet ska kretsloppsmärkas anges alltså under aktuell kod och rubrik för beläggningen. Under ”YSB.1 Märkning i Hus” anger du sedan dina specifika krav på hur kretsloppsmärkningen ska utföras.


Personalen på ett Auktoriserat Golvföretag har särskild utbildning och kan förutom att kretsloppsmärka golv även återvinna installationsspill av plast eftersom de är anslutna till GBR Golvåtervinning.

Är du en leverantör av golvmaterial och vill vara med i Kretsloppsmärkning?

Vilka typer av produkter kan kretsloppsmärkas?

Alla produkter som bildar skikt i en golvkonstruktion kan kretsloppsmärkas – det vill säga ytmaterial, ytbehandling, lim, spackel/golvavjämning, stegljudsdämpning med mera. Däremot kretsloppsmärks inte produkter som exempelvis golvlister eller stosar – det vill säga de produkter som inte utgör själva skiktet.

Mer information

Golvbranschens system för kretsloppsmärkning av golv utvecklades redan 1998. Systemet ger framför allt fastighetsägaren stora fördelar.

GBR Kretsloppsmärkning kan utföras vid nybygge och ROT-objekt. Vid en kretsloppsmärkning upprättas en rumsförteckning över hela fastigheten med alla ingående golvprodukter. Det kan vara avjämning/spackel, lim, olika mellanlägg och ytmaterial.

I systemet ingår även produktspecifika skötselråd för att golvet ska hålla en god kvalitet under hela sin livslängd. På så vis kan både ekonomi- och miljövinster göras. Ett rätt skött golv håller i 20 till 30 år och ibland ännu längre.

Kretsloppsmärkningen ger en enkel identifiering av golvkonstruktionens innehåll under hela golvets livslängd, även många år efter att en produkt har slutat säljas på marknaden. Märkningen blir därmed en viktig nyckel i arbetet med att ta hand om golvet på ett miljöriktigt sätt när det är aktuellt att byta ut det. Uppgifterna om det kretsloppsmärkta golvet sparas i en databas administrerad av Golvbranschen, GBR.